ประวัติโรงเรียน

วันที่ 21 มี.ค. 2562

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนปัญญาวิทยาได้ก่อตั้งโดยคณะบุคคลส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า   บนเนื้อที่  ๑ ไร่ 

๘๖ ตารางวา  ณ  เลขที่  ๓ หมู่  ๒    ถนนเอกชัยซอย  ๑๕   แขวางบางขุนเทียน   เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์  ๐๒-๔๑๖๒๐๕๒    เดิมมีชื่อเป็นภาษาจีนว่า   “ป้วยฮั้วกงฮัก”  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการสอนภาษาจีน  กลาง  เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๔๙๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนส่วนหนึ่ง   และอีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคต่อมาปี    พ.ศ.๒๕๒๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนปัญญาวิทยา”  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนปัญญาวิทยาขึ้น     เพื่อเป็นผู้รับใบอนุญาตและบริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖