คุณสมบัติ "คนดีศรีปัญญา"

วันที่ 17 พ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 2422
คุณสมบัติคนดีศรีปัญญา  ( ระดับละ 1 คน )

1.  มีผลการเรียนดีและตั้งใจเรียน
2.  มีน้ำใจต่อ น้อง  เพื่อน  พี่  ครู
3.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.  แต่งกายเรียบร้อย
5.  ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของโรงเรียน
6.  มีจิตอาสา  ช่วยงานส่วนรวม
7.  เป็นที่รักของเพื่อนและครู
8.  มาโรงเรียนสม่ำเสมอ
9.  มีภาวะเป็นผู้นำ  กล้าแสดงออก
10.  ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของคนอื่น
11.  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และ ครู
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง